пятница, 24 ноября 2017 г.

CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.https://em.gov.lv/lv/jaunumi/17167-cfla-izsludina-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana


четверг, 23 ноября 2017 г.

Tiek atvērta MVU Instrument programma 2018. gadam!


Ja Jums ir novatorisks, mazs vai vidējais uzņēmums ar Eiropas un globālām ambīcijām un Jūs meklējat finansējumu biznesa idejas izstrādei un attīstīšanai, MVU Instrument ir lieliska iespēja!
Ir pieejams 1,6 mlrjd. eiro ap 4000 inovatīvo uzņēmumu finansējumam.                MVU Instrument piedāvā ātrus un vienkāršus grantus biznesa inovāciju tehniski-ekonomiskajam pamatojumam (1. fāze – budžets līdz 50,000.€) un demonstrāciju projektiem (2. fāze – budžets līdz 2.5 milj. €).
Investīciju nobrieduši projekti var izmantot biznesa atbalsta iespēju un citus palīgpakalpojumus (3. fāze). Pieteikumus iesniegt var jebkurā laikā, projektu novērtēšana notiek 4 reizes gadā. Neveiksmes gadījumā, jūs jebkurā gadījumā saņemsiet eksperta vērtējumu, uzlabotu projekta versiju atkārtotu mēģinājumu skaits – nav ierobežots.
Ar «MVU Instrument» Eiropas Savienība vēlas finansēt inovatīvās mazās kompānijas ar augstu potenciālu. Pieteikuma iesniegšanas process ir ļoti vienkāršs, bet tikai  labākās projekta idejas var rēķināties ar finansējuma saņemšanu.
Daži padomi, kas, iespējams, būs jums noderīgi sagatavojot iesniegumu finansējuma saņemšanai:
- Jums nepieciešams nodemonstrēt, ka projekts ģenerēs ienākumus un izveidos darba vietas
- Nepieciešams nodemonstrēt, ka jūsu projekts ir Eiropas vai starptautiskā rakstura projekts.
- Nepieciešams parādīt idejas pievienotu vērtību un paskaidrot, kāpēc tā ir dzīvotspējīga un labāka par jau eksistējošiem risinājumiem.
-  Aprakstot savu tehnisko kompetenci, jums arī jāsniedz informācija par savu komerciālu kompetenci.
-  Formai arī ir nozīme – atrodiet laiku, lai padomāt par spilgtu nosaukumu un idejas īsā aprakstu pievilcīgu izstrādi.
Sākot ar 2018. gadu, MVU Instrument tiks pasniegts nedaudz citā formātā!

Izmaiņas iekļauj sevī:
- nav noteiktu tēmu, tāpēc uzņēmēji no visiem ekonomikas sektoriem var piedalīties programmā;
- vienkāršota iesniegšanas forma, saturs orientēts biznesam ar vienkāršotu struktūru;
Lai uzzināt vairāk par MVU Instrument:

Ja Jūs interesē dalība programmā, dodiet ziņu, mēs Jums palīdzēsim!

Открыты призывы для МСП Инструмент на 2018 год!


Если у вас новаторский, малый или средний бизнес с европейскими и глобальными амбициями и Вы ищете существенное финансирование для разработки и развития вашей идеи, для продвижения компании, тогда МСП Инструмент для вас!
Выделено около 1,6 млрд. евро для финансирования около 4000 небольших инновационных компаний.
МСП Инструмент предлагает быстрые и простые гранты для  технико-экономических обоснований бизнес-инноваций (этап 1- бюджет до 50,000.€) и демонстрационных проектов (этап 2- бюджет до 2.5 Млн.€). Инвестиционно-зрелые проекты могут  воспользоваться поддержкой по развитию бизнеса и другими  вспомогательными услугами (3 этап). Подавать заявки можно в любое время, оценка четыре раза в год. В случае неудачи, вы в любом случае получаете экспертную оценку проекта, количество повторных попыток подачи улучшенных вариантов на основании полученного  отзыва комиссии- не ограниченно.
Через «МСП Инструмент» Европейский союз хочет финансировать  инновационные малые компании, с высоким потенциалом роста. Процесс подачи заявки прост, но только самые лучшие проекты могут рассчитывать на получение финансирования.
Некоторые советы, которые, возможно, будут вам полезны при подготовке заявки на финансирование:
- Вы должны продемонстрировать, что  проект будет генерировать доходы и создавать рабочие места
- Нужно продемонстрировать, что ваш проект имеет европейский или международный характер.
- Необходимо показать добавленную стоимость вашей идеи и объяснить, почему она жизнеспособна и лучше, чем существующие решения.
-  Описывая свою техническую компетентность, вы также должны предоставить информацию о своей коммерческой компетенции.
Форма также имеет значение- Найдите время, чтобы подумать о броском названии и разработке  привлекательного краткого описания.

С 2018 года программа МСП Инструмент будет представлена в несколько другом формате!

Изменения включают:

- уже нет заданных тем, поэтому предприниматели из всех секторов экономики могут принимать участие в конкурсе;
- упрощенная форма подачи, контент ориентирован на бизнес-язык и имеет упрощенную структуру;
Чтобы узнать подробнее о программе:

Если вас интересует участие в программе, свяжитесь с нами, мы вам поможем!