пятница, 24 ноября 2017 г.

CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.https://em.gov.lv/lv/jaunumi/17167-cfla-izsludina-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana


четверг, 23 ноября 2017 г.

Tiek atvērta MVU Instrument programma 2018. gadam!


Ja Jums ir novatorisks, mazs vai vidējais uzņēmums ar Eiropas un globālām ambīcijām un Jūs meklējat finansējumu biznesa idejas izstrādei un attīstīšanai, MVU Instrument ir lieliska iespēja!
Ir pieejams 1,6 mlrjd. eiro ap 4000 inovatīvo uzņēmumu finansējumam.                MVU Instrument piedāvā ātrus un vienkāršus grantus biznesa inovāciju tehniski-ekonomiskajam pamatojumam (1. fāze – budžets līdz 50,000.€) un demonstrāciju projektiem (2. fāze – budžets līdz 2.5 milj. €).
Investīciju nobrieduši projekti var izmantot biznesa atbalsta iespēju un citus palīgpakalpojumus (3. fāze). Pieteikumus iesniegt var jebkurā laikā, projektu novērtēšana notiek 4 reizes gadā. Neveiksmes gadījumā, jūs jebkurā gadījumā saņemsiet eksperta vērtējumu, uzlabotu projekta versiju atkārtotu mēģinājumu skaits – nav ierobežots.
Ar «MVU Instrument» Eiropas Savienība vēlas finansēt inovatīvās mazās kompānijas ar augstu potenciālu. Pieteikuma iesniegšanas process ir ļoti vienkāršs, bet tikai  labākās projekta idejas var rēķināties ar finansējuma saņemšanu.
Daži padomi, kas, iespējams, būs jums noderīgi sagatavojot iesniegumu finansējuma saņemšanai:
- Jums nepieciešams nodemonstrēt, ka projekts ģenerēs ienākumus un izveidos darba vietas
- Nepieciešams nodemonstrēt, ka jūsu projekts ir Eiropas vai starptautiskā rakstura projekts.
- Nepieciešams parādīt idejas pievienotu vērtību un paskaidrot, kāpēc tā ir dzīvotspējīga un labāka par jau eksistējošiem risinājumiem.
-  Aprakstot savu tehnisko kompetenci, jums arī jāsniedz informācija par savu komerciālu kompetenci.
-  Formai arī ir nozīme – atrodiet laiku, lai padomāt par spilgtu nosaukumu un idejas īsā aprakstu pievilcīgu izstrādi.
Sākot ar 2018. gadu, MVU Instrument tiks pasniegts nedaudz citā formātā!

Izmaiņas iekļauj sevī:
- nav noteiktu tēmu, tāpēc uzņēmēji no visiem ekonomikas sektoriem var piedalīties programmā;
- vienkāršota iesniegšanas forma, saturs orientēts biznesam ar vienkāršotu struktūru;
Lai uzzināt vairāk par MVU Instrument:

Ja Jūs interesē dalība programmā, dodiet ziņu, mēs Jums palīdzēsim!

Открыты призывы для МСП Инструмент на 2018 год!


Если у вас новаторский, малый или средний бизнес с европейскими и глобальными амбициями и Вы ищете существенное финансирование для разработки и развития вашей идеи, для продвижения компании, тогда МСП Инструмент для вас!
Выделено около 1,6 млрд. евро для финансирования около 4000 небольших инновационных компаний.
МСП Инструмент предлагает быстрые и простые гранты для  технико-экономических обоснований бизнес-инноваций (этап 1- бюджет до 50,000.€) и демонстрационных проектов (этап 2- бюджет до 2.5 Млн.€). Инвестиционно-зрелые проекты могут  воспользоваться поддержкой по развитию бизнеса и другими  вспомогательными услугами (3 этап). Подавать заявки можно в любое время, оценка четыре раза в год. В случае неудачи, вы в любом случае получаете экспертную оценку проекта, количество повторных попыток подачи улучшенных вариантов на основании полученного  отзыва комиссии- не ограниченно.
Через «МСП Инструмент» Европейский союз хочет финансировать  инновационные малые компании, с высоким потенциалом роста. Процесс подачи заявки прост, но только самые лучшие проекты могут рассчитывать на получение финансирования.
Некоторые советы, которые, возможно, будут вам полезны при подготовке заявки на финансирование:
- Вы должны продемонстрировать, что  проект будет генерировать доходы и создавать рабочие места
- Нужно продемонстрировать, что ваш проект имеет европейский или международный характер.
- Необходимо показать добавленную стоимость вашей идеи и объяснить, почему она жизнеспособна и лучше, чем существующие решения.
-  Описывая свою техническую компетентность, вы также должны предоставить информацию о своей коммерческой компетенции.
Форма также имеет значение- Найдите время, чтобы подумать о броском названии и разработке  привлекательного краткого описания.

С 2018 года программа МСП Инструмент будет представлена в несколько другом формате!

Изменения включают:

- уже нет заданных тем, поэтому предприниматели из всех секторов экономики могут принимать участие в конкурсе;
- упрощенная форма подачи, контент ориентирован на бизнес-язык и имеет упрощенную структуру;
Чтобы узнать подробнее о программе:

Если вас интересует участие в программе, свяжитесь с нами, мы вам поможем!

вторник, 7 ноября 2017 г.

EIC SME Instrument calls open!

EIC SME Instrument calls open! Apply now for smart money and acceleration support
Are you an innovative, high-flying small or medium-sized business with European and global ambitions?  Are you looking for substantial funding to develop and scale up your idea? And could you make use of business development resources and coaching to take your company forward? Then the EIC SME Instrument is for you.
Since 7 November 2018, the EIC SME Instrument and EIC Fast Track to Innovation (FTI) are a central part of the European Innovation Council (EIC) pilot, targeting radically new, breakthrough products, services, processes or business models that open up new markets.
This transition will bring the EIC SME Instrument to the next level and expand the reach of its benefits to the European innovation ecosystem. There is roughly €1.6 billion available to fund around 4000 small innovative companies.
New features under the EIC SME Instrument
The EIC SME Instrument's redesign will improve both its accessibility and the excellence of its selection process. Changes include:
- Full bottom-up selection: there are no longer pre-defined topics so entrepreneurs from all sectors of the economy can apply with their market-creating innovations.
- Simpler submission forms – the submission process is now easier with brand new submission forms that have a simplified structure and content and a business-oriented language that is more adapted to the reality of entrepreneurs.
- More investors as expert-evaluators – the number of expert-evaluators with an investor profile has been significantly increased in the pool of experts in order to better review the market and investment related elements of proposals.
- Face-to-face interviews with selected Phase 2 applicants – this additional step after the remote evaluation will give expert-evaluators a better grasp of the proposals and make sure that only the best and most disruptive innovation ideas pass the cut. 
EIC Fast Track to Innovation
Fast Track to Innovation (FTI) also becomes part of the European Innovation Council pilot. EIC FTI is a fully-bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-the-market innovation activities that is open to all types of participants.  EIC FTI aims to reduce the time from idea to market and to increase the participation in Horizon 2020 of industry, SMEs and first-time industry applicants.
Since its launch in 2014 the SME Instrument has carved out a place for itself among the key accelerator programmes in Europe. The programme has demonstrated its ability to identify radically innovative businesses in Europe and invest in their growth. As a result, there are now more than 2800 highly innovative small and medium-sizes enterprises all around Europe that benefit from equity-free financial support, individualised business coaching and targeted business acceleration services.
The European Innovation Council pilot supports top-class innovators, entrepreneurs, small companies and scientists with bright ideas and the ambition to scale up internationally. It brings together the parts of Horizon 2020 that provide funding, advice and networking opportunities for those at cutting edge of innovation
For more information read our Guidelines for Applicants

воскресенье, 29 октября 2017 г.

Commission to invest €30 billion in new solutions for societal challenges and breakthrough innovation


The 2018-2020 Work Programme will focus efforts on fewer topics with bigger budgets, directly supporting the Commission's political priorities:
 • A low-carbon, climate resilient future: €3.3 billion
 • Circular Economy: €1 billion
 • Digitising and transforming European industry and services: €1.7 billion
 • Security Union: €1 billion
 • Migration: €200 million
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_en.htm

вторник, 24 октября 2017 г.

Horizon 2020, how it works? https://t.co/PzlPz3E95o via @YouTube


from Twitter https://twitter.com/NKBconsulting

Horizon 2020 - EU research and innovation https://t.co/qO4Oe4jY4A via @YouTube


from Twitter https://twitter.com/NKBconsulting

Horizon 2020, how it works?

Horizon 2020 - EU research and innovation

среда, 11 октября 2017 г.

Smart Cities Project | European Economic and Social Committee

Smart Cities Project | European Economic and Social Committee: Smart Cities Project | European Economic and Social Committee

Iespēja pieteikt projektus Latvijas valsts simtgades mērķprogrammai „Latvijai-100”


Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Latvijai – 100” konkursam. Projektu iesniegšana norisināsies no 2017. gada 2. oktobra līdz 24. novembra plkst.12.00.
Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises, kas vērstas uz sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti un izmanto mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikācijas līdzekļus, t. sk., tehnoloģiju iespējas, kā arī vērstas uz pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, senioriem, attālos reģionos dzīvojošiem, Latvijas mazākumtautībām u.c.
Konkursā atbalsta lielus nacionālus, starptautiskus, kā arī vietējās kopienas un reģionālus projektus, kas:
 • ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā;
 • radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā svarīgas vērtības;
 • vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā, kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
 • tiek īstenoti pilsonisko iniciatīvu un pašvaldību darbības rezultātā un sinerģijā, un kas sasniedz plašu un daudzveidīgu mērķauditoriju;
 • paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kuras ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.
https://lpr.gov.lv/lv/2017/iespeja-pieteikt-projektus-latvijas-valsts-simtgades-merkprogrammai-latvijai-100/#.Wd38wGi0Pct

Palielināta atbalsta intensitāte MVK jaunu produktu ieviešanai ražošanā


Ministru kabinets šā gada 10. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

Līdz ar grozījumiem būtiski tiks palielināta atbalsta intensitāte mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK) nākošajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas atvieglos komersantu, jo īpaši MVK, iespējas piesaistīt līdzfinansējumu atbalsta jaunu produktu ieviešanai ražošanā.
Līdz šim publiskā līdzfinansējuma likme visiem komersantiem (mazie, vidējie, lielie komersanti) bija noteikta vienādā apmērā – 35%.

Līdz ar grozījumiem programmas atlases otrajā kārtā tiks palielināta publiskā līdzfinansējuma likme no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām:
 • sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55%,
 • vidējiem komersantiem – 45%,
 • lielajiem komersantiem - 35% apmērā.

Atbalsta programmas otro projektu iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt šā gada oktobra beigās. Komersantu atbalstam pieejams finansējums būs vairāk kā 34 milj. EUR.

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr.293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē .


Kā ziņots iepriekš, atbalsta programma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim (TRL4-8). Programmas ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās (pilotrūpnīcas ir izmēģinājuma ražotnes, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība, un kuru izmantošana nav komerciāla). Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām.

Projektu iesniegumus var iesniegt mazie, vidējie komersanti un lielie komersanti, kuri plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS 3).

Programma tiek ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, ko organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Programmas ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 60 miljoni eiro. Projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros (12.07.-12.09.2016) tika apstiprināti 17 projekti par ERAF finansējumu 25,28 milj. eiro. Projekti tika iesniegti tādās ražošanas jomās kā optisko šķiedru ražošana, nanopārklājumu un kompozītmateriālu ražošana, 3D displeju ražošana, stikla šķiedras ražošana, pārtikas un iepakojuma ražošana u.c.


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
Twitter: @EM_gov_lv

четверг, 5 октября 2017 г.

Iespēja savai idejai saņemt 3000 EUR lielu finansējumu

Līdz 25.oktobrim ir iespēja pieteikties labdarības veikalu “Otrā Elpa”  sociālo projektu stipendiju konkursam un savai idejai iegūt 3’000,- Eur lielu finansiālo atbalstu.

Ja TEV un tavai organizācijai ir projekta ideja, kuras mērķis ir:
– sociāli mazaizsargāto grupu labklājības celšana
– vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
– sabiedriskā labuma veidošana
– sociālās uzņēmējdarbības attīstība
TAD dodies uz adresi  www.otraelpa.lv/stipendijas/ , iepazīstieties ar nolikumu un lejupielādē projekta pieteikumu.
Pie mums pieteikuma anketu var nogādāt dažādos veidos.
Līdz 25.oktobrim:
 • Aizpildot elektronisko pieteikumu “Otrās elpas” mājaslapā
 • Nosūtīt elektroniski uz elpa@otraelpa.lv
 • Nosūtīt pa pastu (kā neierakstītu vēstuli) uz  veikalu “Otrā Elpa”, Marijas ielā 13, Rīgā, LV-1050
 • Ienest kādā no “Otrās Elpas” labdarības veikaliem Rīgā un Liepājā (Marijas iela 13, Rīga / Stabu iela 35, Rīga / Graudu iela 31/33, Liepāja)
Atbalstītas tiek organizācijas no visas Latvijas.
Ar iepriekš atbalstītajām organizācijām un realizētajiem projektiem var iepazītes TE.

66 million euro for ICT


Возможность получить финансирование с помощью программы Horizon 2020

Возможности для получения инвестиций с помощью Европейского инвестиционного фонда

вторник, 3 октября 2017 г.

Horizon 2020 How to apply RUS

10 невероятных ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО

ТОП 10 Бизнес идей 2017 года! Новые идеи для бизнеса

EU invests €222 million in Life projects

The European Commission has approved an investment package of €222 million from the EU budget to support Europe's transition to more sustainable and low-carbon future under the LIFE programme for the Environment and Climate Action.
The EU funding will mobilise additional investments leading to a total of €379 million going towards 139 new projects in 20 Member States.
Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella said: "In its 25th year, the LIFE programme continues to invest in innovative projects with high added value for people, businesses and nature. I am delighted to see that the programme transforms close-to-market technologies into new, green business.”
Commissioner for Climate Action and Energy, Miguel Arias Cañete added: "The historic Paris Agreement on climate change has added wind to the sails of already accelerating climate-smart investments. With these projects, we use limited public finance in a catalytic way: we unlock private finance to protect the environment, fight climate change and provide cleaner energy to our citizens. These kinds of investments are of critical importance if we are to move from aspirations to action."
Financing a circular and low-carbon future
€181.9 million will go to projects in the field of environment and resource efficiency, nature and biodiversity, and environmental governance and information.
In line with the European Commission's circular economy package, projects will help Member States in their transition to a more circular economy. Project examples include: testing an Italian prototype that could cost-effectively convert petrol cars into hybrid vehicles, creating bio-based products from wastewater sludge in the Netherlands, and applying a new biological treatment to remove pesticides and nitrates from water in southern Spain. Other projects will support the implementation of the Action Plan for Nature, in particular the management of Nature 2000 sites. Species protection is another focus, such as in the Slovenian cross-border project to help the survival of a highly endangered Alpine lynx species.
In the area of climate action, the EU will invest €40.2 million to support climate change adaptation, mitigation and governance and information projects. Selected projects support the EU's target to reduce greenhouse gas emissions by at least 40% by 2030 compared to 1990 levels. LIFE funding will also help improve the resilience of one of Europe's busiest waterways, the Scheldt Estuary in Belgium, develop tools to forecast desert dust storms, and counteract the heat island effect in cities.
 • 59 LIFE Environment & Resource Efficiency projects will mobilise €134.6 million, of which the EU will provide €73.0 million. These projects cover actions in five thematic areas: air, environment and health, resource efficiency, waste, and water. The 15 resource efficiency projects alone will mobilise €37.9 million to help in Europe's transition to a more circular economy.
 • 39 LIFE Nature & Biodiversity projects support the implementation of the Action Plan for Nature, the Birds and Habitats Directives and the EU Biodiversity Strategy to 2020. They have a total budget of €135.5 million, of which the EU will contribute €90.9 million.
 • 14 LIFE Environmental Governance and Information projects will raise awareness on environmental matters. They have a total budget of €30.2 million, of which the EU will contribute €18 million.
 • 12 LIFE Climate Change Adaptation projects will mobilise €42.6 million, of which the EU will provide €20.6 million. These action grants are awarded to projects in six thematic areas: ecosystem-based adaptation, health and wellbeing, mountain/island areas adaptation focusing on the agriculture sector, urban adaptation/planning, vulnerability assessments/adaptation strategies, and water (including flood management, coastal areas and desertification).
 • 9 LIFE Climate Change Mitigation projects have a total budget of €25.7 million, of which the EU will contribute €13.6 million. These action grants are awarded to best practice, pilot and demonstration projects in three thematic areas: industry, greenhouse gas accounting/reporting, and land use/forestry/agriculture.
 • 6 LIFE Climate Governance and Information projects will improve governance   and raise awareness of climate change. They have a total budget of €10.4 million, of which the EU will contribute €6 million.
Project descriptions and more details can be found in the Annex to this press release.
Background
The LIFE programme is the EU's funding instrument for the environment and climate action. It has been running since 1992 and has co-financed more than 4 500 projects across the EU and in third countries, mobilising over €9 billion and contributing over €4 billion to the protection of the environment and climate. At any given moment some
1100 projects are ongoing. The budget for the LIFE Programme for 2014–2020 is set at €3.4 billion in current prices, and has a sub-programme for environment and a sub-programme for climate action.

понедельник, 2 октября 2017 г.

Finanšu institūcija ALTUM sadarbībā ar Labklajības Ministriju piedāvā jaunu biznesa attīstības iespēju! Līdz 2022. gadam ir pieejams atbalsts 12 milj. EUR apmērā uzņēmumiem, kuru misija ir sniegt labumu sabiedrībai!


·         Granta apmērs vienam uzņēmējdarbības projektam no 5 000 līdz 200 000 EUR
·         Grantu var saņemt gan sociālās uzņēmējdarbības sākšanai, gan paplašināšanai
·         Lai pieteiktos grantam, uzņēmumam jāatbilst sociālā uzņēmuma statusam, reģistrējoties sociālo uzņēmumu reģistrā, ko var izdarīt Labklajības Ministrijas mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/3673
·          Labklājības ministrija informē, ka dalību projektā aicināti pieteikt komersanti (SIA, AS), biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus.
Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm:
 • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
 • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
 • tiek nodarbināti algoti darbinieki

Ja Jums ir vēlme iegūt ES grantu šajā programmā, bet nezināt kā pareizi izstrādāt pieteikumu, zvaniet mums, mēs Jums palīdzēsim!


воскресенье, 1 октября 2017 г.

SocialChallenges.eu unlock the CHANGE

These are the top 10 emerging technologies of 2017

A diverse range of breakthrough technologies, including “artificial leaves” that turn CO2 into fuel, and a technique that harvests water from air, could soon be playing a role in tackling the world’s most pressing challenges, according to a list published today by the World Economic Forum.
The technologies were selected by the World Economic Forum’s Expert Networkand Global Future Councils in collaboration with Scientific American and its Board of Advisors. Each technology was chosen for its potential to improve lives, transform industries and safeguard the planet. The experts were also looking for indications that the technologies have reached a level of maturity that would enable widespread take-up in the coming 3-5 years.
“New technologies are redefining industries, blurring traditional boundaries and creating new opportunities on a scale never seen before. Public and private institutions must develop the correct policies, protocols and collaborations to allow such innovation to build a better future, while avoiding the risks that unchecked technological change could pose,” said Murat Sönmez, Head of the Center for the Fourth Industrial Revolution and Member of the Managing Board of the World Economic Forum.
The top 10 technologies to make this year's list are:
1. Liquid biopsies
Liquid biopsies mark a step forward in the fight against cancer. First, they are an alternative where traditional tissue-based biopsies are not possible. Second, they provide a full spectrum of information compared to tissue samples, which only reflect the information available in the sample. Lastly, by homing in on circulating-tumor DNA (ctDNA), genetic material that routinely finds its way from cancer cells into the bloodstream, disease progression or resistance to treatment can be spotted much faster than otherwise relying on symptoms or imaging.
2. Harvesting clean water from air
The ability to extract clean water from air is not new, however existing techniques require high moisture levels and a lot of electricity. This is changing. A team from MIT and University of California, Berkeley has successfully tested a process using porous crystals that convert the water using no energy at all. Another approach, by a start-up called Zero Mass Water from Arizona is able to produce 2-5 litres of water a day based on an off-grid solar system.
3. Deep learning for visual tasks
Computers are beginning to recognize images better than humans. Thanks to deep learning, an emerging field of artificial intelligence, computer-vision technologies are increasingly being used in applications as diverse as driving autonomous vehicles, medical diagnostics, damage assessment for insurance claims and monitoring of water levels and crop yield.
4. Liquid fuels from sunshine
Can we mimic the humble leaf to create an artificial photosynthesis to generate and store energy? The prospects are looking increasingly positive. The answer lies in using sunlight-activated catalysts to split water molecules into water and hydrogen, and then using the same hydrogen to convert CO2 into hydrocarbons. Such a closed system - wherein CO2 emitted by combustion is then transformed back into fuel instead of the atmosphere - could prove to be revolutionary for the solar and wind industries.
5. The Human Cell Atlas
An international collaboration aimed at deciphering the human body, called the Human Cell Atlas, was launched in October 2016. The project, backed by the Chan Zuckerberg Initiative aims to identify every cell type in every tissue; learn exactly which genes, proteins and other molecules are active in each type and the processes which control that activity; determine where the cells are located exactly; how the cells normally interact with one another, and what happens to the body’s functioning when genetic or other aspects of a cell undergo change, among other things. The end product will be an invaluable tool for improving and personalizing health care.
6. Precision farming
The Fourth Industrial Revolution is providing farmers with a new set of tools to boost crop yield and quality while reducing water and chemical use. Sensors, robots, GPS, mapping tools and data-analytics software are all being used to customize the care that plants need. While the prospect of using drones to capture plant health in real time may be some way off for most of the world’s farmers, low-tech techniques are coming online too. Salah Sukkarieh, of the University of Sydney, for instance, has demonstrated a streamlined, low-cost monitoring system in Indonesia that relies on solar power and cell phones.
7. Affordable catalysts for green vehicles
Progress is being made on a promising zero-emission technology, the hydrogen-fed fuel cell. Progress to date has been stymied by the high price of catalysts which contain platinum. However, much progress has been made reducing reliance on this rare and expensive metal, and the latest developments involve catalysts that include no platinum, or in some cases no metal at all.
8. Genomic vaccines
Vaccines based on genes are superior to more conventional ones in a number of ways. They are faster to manufacture for one thing, which is crucial at times of a violent outbreak. Compared to manufacturing proteins in cell cultures or eggs, producing genetic material should also be simpler and less expensive. A genomics-based approach to vaccines also enables more rapid adaptation in the event of a pathogen mutating, and finally allows scientists to identify people who are resistant to a pathogen, isolate the antibodies that provide that protection, and design a gene sequence that will induce a person’s cells to produce those antibodies.
9. Sustainable design of communities
Applying green construction to multiple buildings at once has the potential to revolutionize the amount of energy and water we consume. Sending locally-generated solar power to a smart microgrid could reduce electricity consumption by half and reduce carbon emissions to zero if a project currently under development at the University of California at Berkeley Goes to plan. Meanwhile, the same project’s plan to re-design water systems so that waste water from toilets and drains is treated and re-used on site, with rainwater diverted to toilets and washers, could cut demand for potable water by 70%.
10. Quantum computing
Quantum computers’ almost limitless potential has only ever been matched by the difficulty and cost of their construction. Which explains why today the small ones that have been built have not yet managed to exceed the power of supercomputers. But progress is being made and in 2016 the technology firm IBM provided the public access to the first quantum computer in the cloud. This has already led to more than 20 academic papers being published using the tool and today more than 50 start-ups and large corporations worldwide are focused on making quantum computing a reality. With such progress behind us, the word on people’s lips now is “Quantum Ready.”